ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม

					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-28

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย