พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • นิภารัตน์ นักตรีพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

ตลาดน้ำคลองแห, พฤติกรรม, การบริโภค

บทคัดย่อ

           การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และเพื่อเปรียบเทียบส่วนผสมทางการตลาดที่มีต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลถูกรวบรวมโดยการใช้แบบสอบถามจากผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้า ในตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 400 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงปริมาณและพรรณนา

         ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จากการทดสอบความสัมพันธ์เชิงอนุมานว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดน้ำคลองแห พบว่า มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค สรุปได้ดังนี้ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันจะเลือกซื้อสินค้าด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน และด้านราคาของสินค้าแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีศาสนาแตกต่างกันจะเลือกซื้อสินค้าด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน และด้านราคาของสินค้าแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันจะเลือกซื้อสินค้าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมตลาดแตกต่างกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28