การระงับข้อพิพาทตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982

ผู้แต่ง

  • สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

การระงับข้อพิพาททางทะเล, กฎหมายทะเล

บทคัดย่อ

เมื่อทรัพยากรทางบกขาดแคลนหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์  ทะเลจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  ต่างให้ประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากมายมหาศาล  จึงไม่แปลกใจที่เกิดปัญหากระทบกระทั่งในการใช้ทะเลขึ้น

        จากการศึกษาเห็นว่าการระงับข้อพิพาททางทะเลยังคงมีปัญหาหรือช่องว่างทางกฎหมายอยู่กล่าวคือวิธีการระงับข้อพิพาทที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 ยังคงไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากว่าอนุสัญญาฯเปิดช่องให้รัฐคู่พิพาทมีโอกาส  หรืออิสระในการเลือกวิธีระงับข้อพิพาทแบบสันติมากจนเกินไป ทำให้วิธีการระงับข้อพิพาทที่ต้องวินิจฉัยเพื่อให้มีผลบังคับไม่เกิดผลและอาจส่งผลให้ข้อพิพาทนั้นไม่ถูกระงับและกลายเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขต่อไปได้

        จากผลการศึกษานำมาซึ่งข้อเสนอแนะโดยการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  ค.ศ.1982 ในเรื่องของวิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี  และการระงับข้อพิพาทที่มีการวินิจฉัยเป็นผลบังคับโดยเฉพาะ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28