ประสิทธิผลขององค์การ

ผู้แต่ง

  • ณัฐวัชร จันทโรธรณ์ มูลนิธิสุริยะ
  • พงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ มูลนิธิสุริยะ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดเนื้อหาเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งแนวคิดเรื่อง ประสิทธิผลขององค์การนี้ กำลังได้รับความสนใจจากองค์การทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ รวมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดีแก่องค์การและนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์การ เนื้อหาประกอบด้วยวิธีวัดประสิทธิผลขององค์การ 4 วิธี คือ (1) วัดจากความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมาย (2) วัดจากระบบขององค์การ (3) วัดจากกลยุทธ์ขององค์การ และ (4) วัดจากคุณค่าขององค์การ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28