กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาสู่ความสำเร็จ

ผู้แต่ง

  • สุนันท์ ศลโกสุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คำสำคัญ:

กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยสู่ความสำเร็จ, วิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บทคัดย่อ

เอกสารนี้เป็นการตอบโจทย์ที่ว่า มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลา 2 ปี และมีการทำสารนิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพจนเป็นแบบอย่างของการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาอื่น เช่น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทางสาขาหลักสูตรและการสอนได้ทดลองปฏิบัติงานการจัดการทำสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ตามเวลา 2 ปีการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีจำนวนร้อยละ 98 จึงนับได้ว่าเป็นการจัดระบบการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาที่เป็น Best Practice ของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลยุทธ์การพัฒนากำหนดแนวทางไว้ 3 แนวทาง คือ 1) การเสริมสร้างความรู้ การสร้างขวัญและกำลังใจ 2) การพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน ทั้งนี้อยู่ภายใต้การช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำ เอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด จึงประสบความสำเร็จ โดยยึดหลักของการตรวจสอบงานเป็นระยะและมีการสะท้อนกลับเพื่อการแก้ไขที่สมบูรณ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28