นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • สืบพงศ์ สุขสม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คำสำคัญ:

นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม, เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย ที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อศึกษาการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนของแต่ละประเทศที่มีส่วนได้เสียจากการใช้นโยบายการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 26 คน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายโดยใช้หลักเหตุผลเชิงตรรกะ

        ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนานโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย 1) ด้านการลงทุน 2) ด้านการเกษตร 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการท่องเที่ยว มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ตื่นตัวตอบรับนโยบายทุกๆด้าน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาและปรับตัวของประชาชนในการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่งในแต่ละประเทศในกลุ่ม GMS จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นโดยตรง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประชาชนของทุกประเทศตอบรับความตื่นตัวจากการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของทุกๆ ด้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28