ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้แต่ง

  • ณัฐชุนันท์ สิริพรวุฒิ Independent researcher

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพ, การบริหาร, การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนอาศัยอยู่ในอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 356 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

        ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการยอมรับของสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอีก 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ตามลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านการประหยัดและมีประสิทธิภาพ ด้านความแน่นอนและการปรับตัว ด้านความสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติ และด้านความถูกต้องและเหมาะสม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28