ความต้องการจำเป็นของการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน

ผู้แต่ง

  • Chonlathit Somkwamkidc Chulalongkorn University

คำสำคัญ:

การบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน, โรงเรียนขยายโอกาส, การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสในตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปรากการ ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน ประชากรที่ศึกษาคือ โรงเรียนขยายโอกาสในตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 2 คน และข้าราชการครู จำนวน 205 คน รวมจำนวน 207 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (PNIModified)

        ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการจำเป็นของการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสในตำบลแพรกษา ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน มีลำดับความต้องการจำเป็นจากสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ งานให้บริการชุมชน (PNIModified = 0.101) มีองค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็นสูงสุด และต่ำสุดคือ การร่วมการเปลี่ยนแปลง (PNIModified = 0.107) และ การร่วมปฏิบัติ และ การร่วมปรับตัว (PNIModified = 0.098) งานประชาสัมพันธ์ (PNIModified = 0.091) มีองค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็นสูงสุดและต่ำสุด คือ การร่วมการเปลี่ยนแปลง (PNIModified = 0.103) และ การร่วมวัดผล (PNIModified = 0.085) งานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (PNIModified = 0.090) มีองค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็นสูงสุดและต่ำสุด คือ การร่วมการเปลี่ยนแปลง (PNIModified = 0.102) และ การร่วมปฏิบัติ (PNIModified = 0.087) และงานสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานอื่น (PNIModified = 0.076) มีองค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็นสูงสุดและต่ำสุด คือ การร่วมวางแผน (PNIModified = 0.089) และ การร่วมวัดผล (PNIModified = 0.069)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28