ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองเสียงตกกับเจตนาในการสื่อสาร ด้วยสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองเสียงตกกับเจตนาในการสื่อสาร ด้วยสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย

ผู้แต่ง

  • Jomkwan Sudhinont

คำสำคัญ:

ทำนองเสียงตก เจตนาในการสื่อสาร สติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทำนองเสียงตกกับเจตนาในการสื่อสารด้วยสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยฉบับนี้ มุ่งนำเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองเสียงตกกับเจตนาในการสื่อสารด้วยสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย มีสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยหมด Popular creators’ stickers ที่วาดขึ้นโดยนักวาด (sticker creators) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ย้อนหลัง จำนวน 20 ชุด มีจำนวนสติ๊กเกอร์ไลน์จำนวน 752 ชิ้นงาน เป็นประชากร และคัดเลือกสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงตกจำนวน 113 ชิ้นงาน เป็นกลุ่มตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์ตามแนวคิดเรื่องลักษณะเหนือหน่วยเสียงว่าด้วยเรื่องทำนองเสียง และแนวคิดเรื่องเจตนาในการสื่อสารว่าด้วยเรื่องชนิดของประโยคที่แบ่งตามเจตนา ผลการวิเคราะห์พบว่าทำนองเสียงตกเป็นพื้นเสียงของประโยคบอกเล่าซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องลักษณะเหนือหน่วยเสียงว่าด้วยเรื่องทำนองเสียงที่มีลักษณะเสียงตก กล่าวคือ พบถ้อยคำในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีทำนองเสียงตกที่แสดงเจตนาบอกให้ทราบ จำนวน 88 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 77.89

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28