การจัดการความรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสถานบริการผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การจัดการความรู้, รูปแบบการจัดการความรู้, ผู้ประกอบการธุรกิจสถานบริการผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถาน-การณ์เกี่ยวกับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ศึกษารูปแบบการดำเนินการธุรกิจบริการผู้สูงอายุของผู้ประกอบการของประเทศไทย ศึกษาถึงความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจบริการผู้สูงอายุของประเทศไทย ศึกษาถึงความคาดหวังในการใช้บริการจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจบริการผู้สูงอายุ เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความรู้ในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยทำการสังเคราะห์จากความคาดหวังในการใช้บริการจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจสถานบริการผู้สูงอายุ จำนวน 400 คน ที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และสังเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ จำนวน 10 คนที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ทำการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ และนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการผู้สูงอายุของประเทศไทย และส่งรูปแบบการจัดการความรู้ในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการผู้สูงอายุของประเทศไทย พร้อมทั้งแบบประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการผู้สูงอายุของประเทศไทยให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 คน เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู้ในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการผู้สูงอายุของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการผู้สูงอายุของประเทศไทย การศึกษาเชิงประจักษ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีชื่อว่า CSCIN Model ประกอบด้วย 1) C = การยกระดับสมรรถนะในการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 2) S = การส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ 3) C = กระบวนการจัดการความรู้ 4) I = การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในการให้บริการ และ 5) N = การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28