การประเมินการใช้หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • นกแก้ว คล้ายสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พิกุล เอกวรางกูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วารุณี ลัภนโชคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

การประเมิน, หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น, แนวคิดเชิงระบบ

บทคัดย่อ

        งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมและเพียงพอด้านปัจจัยนำเข้าของการนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นไปใช้ 2) ประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการในการนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นไปใช้ และ 3) เพื่อประเมินความสำเร็จของผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นไปใช้ ประชากรเป็นผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ (ฝ่ายบริหาร) จำนวน 1 คน ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คน นักเรียนแผนการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 117 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถามนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

        ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านปัจจัยนำเข้าของการนำหลักสูตรไปใช้ พบว่า การจัดสรรครูผู้มีความรู้ความสามารถตรงสาขาภาษาญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม ด้านงบประมาณ จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยได้จัดสรรทั้งเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา สื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทางด้านสื่อวัฒนธรรมยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 2) ด้านกระบวนการในการดำเนินการหลักสูตร พบว่า การจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความแตกต่างกันทำให้ต้องปรับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้ไม่ตรงกับโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ มีการปรับตามความเหมาะสมของบริบทความยืดหยุ่นของผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหลากหลาย การวัดและประเมินผล ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่ได้ระบุไว้ในโครงสร้างรายวิชา และ 3) ความสำเร็จของผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น พบว่า นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นกับการโต้ตอบ สนทนากับครูผู้สอนและเพื่อน สร้างความมั่นใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นครูผู้สอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การเปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นได้สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ที่การันตีถึงผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28