ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย