การศึกษาเพื่อการเรียนรู้แนวเพลงยอดนิยมโดยใช้ทักษะของเดวีส์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันศิลปะต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง

ผู้แต่ง

  • จ้าว เฉียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ประณต มีสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คำสำคัญ:

ทักษะของเดวิส์, แนวเพลงยอดนิยม, ประสิทธิภาพการสอน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเพื่อการเรียนรู้แนวเพลงยอดนิยมโดยใช้ทักษะของเดวีส์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 สถาบันศิลปะต้าเหลียน มณฑลเหลียวนิง 2) เพื่อสร้างหนังสือคู่มือ 3) เพื่อสอนร้องเพลง ป๊อบปูล่าโดยใช้ทักษะของเดวีส์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันศิลปะต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง 4) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน   

         วิธีการวิจัยเป็นแบบผสมผสานเชิงปริมารและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี 3 คน จาก โรงเรียนสอนร้องเพลง ทำการประเมินโดยใช้หลักสูตรการสอนของ เดวีส์ สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกลุ่มทดลอง จำนวน 10 คน ประเมินผลการสอน รวบรวมข้อมูลผลการสอน และวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับการนำ "ทักษะของเดวีส์" เข้าสู่การสอนดนตรียอดนิยมของวิทยาลัย วิธีการวิจัยการออกแบบ สร้างหลักสูตรการสอนเชิงปฏิบัติ รวมถึงการทดลองหนึ่งครั้งการตรวจสอบความสม่ำเสมอและประสิทธิผลของเครื่องมือ การสังเกต และการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการทดลอง

         ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาร้องเพลงป๊อปปูล่ามีระดับดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี การปฏิรูปอย่างมีประสิทธิภาพช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครู และคะแนนเฉลี่ยของระดับสูงกว่า 85% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมหลังจากใช้ทักษะการสอนของเดวีส์ ระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษามีมากกว่า 80% และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cao, R. (2011). The inheritance and innovation of Western popular music. Northeastern Normal University.

Davies, C. (2008). Study and teaching in the laboratory. Teaching Guide/Lab.

Jiang, F. (2011). Selection of Vocal Music (Episode 1). Henan Normal University.

Kanchanapradit, J. (2011, July - December). The study of a development of khluy-peang-or skill through davies’ instruction model for psychomotor domain and establishing virtue of the attempt in 863382 Thai music skill II. The Journal of Fine Arts, Khon Kaen University. 3(2), 2011.

Liping, B. On singing. Qiaofu new sound. (2001, Feb 22) https://scholars.ln.

Luo, Y. (2006). Evaluation of Academic Performance in Music Performance. Shaanxi Normal University.

Meng, B. (1996). The Formation and Development of Chinese Piano Culture. Huale Publishing House.

Meng, D. (2016). Research and practice of popular singing in college vocal music teaching. Contemporary music, 24-25.

Office of the Ministry of Education. (2006). Instructional Outline of the Compulsory Course for Undergraduate Major in Musicology (Teacher Education) in National Colleges and Universities. Teaching Arts department.

Ren, H. (2010). Study of popular singing teaching. Northeastern Normal University.

Sukso, N. (2015). The application of Davies practical skills teaching model in Basic Network System Course, Chiang Mai Shangan Cooking Technology Institute, 43-45.

Thammathorn, K. (2014) study on the long drum skills of 5 students from Prathomsuksa of Wat Pariwat school, Ramkhamhaeng University Press.

Wang, Y. (2020). Standard for popular music. Hai, (12), 48-49.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29