ผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณ ของกองทัพอากาศ

ผู้แต่ง

  • ณัฐรดา ประคองคำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • พรรณทิพย์ อย่างกลั่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

การควบคุมภายในการบริหาร, การเบิกจ่ายงบประมาณ, กองทัพอากาศ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ โดยปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการควบคุมภายในตามหลัก COSO ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล การบริหารงบประมาณ ได้แก่ การวางแผนและจัดทำงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารและควบคุมงบประมาณ และการติดตามและประเมินผล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และพนักงานราชการที่เป็นบุคลากรปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จำนวน 187 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ

         ผลการวิจัย พบว่า  ลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายุราชการ 5 - 10 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีชั้นยศเรืออากาศตรี - นาวาอากาศโท และมีรายได้ต่อเดือนจำนวน 15,001 - 30,000 บาท ในส่วนของการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการควบคุมภายในตามหลัก COSO ในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการติดตามและประเมินผล มีระดับคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านกิจกรรมการควบคุม มีระดับคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และในส่วนของระดับความคิดเห็นของการบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ มีระดับคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

         ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การควบคุมภายในตามหลัก COSO มีผลต่อการบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ ดังนี้ (1) ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมมีผลกระทบเชิงลบต่อการบริหารงบประมาณ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ด้านการประเมินความเสี่ยง มีผลกระทบเชิงบวกต่อการบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ด้านการกิจกรรมการควบคุม ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ (4) ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลกระทบเชิงบวกต่อการบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (5) ด้านการติดตามและประเมินผล มีผลกระทบเชิงบวกต่อการบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมบัญชีกลาง. (2561). หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561. กรมบัญชีกลาง.

หาซูรี โตะตาหยง (2562). การควบคุมภายในมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง. บทความวิชาการ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อนุพงศ์ คล้ายขำ. (2560). อิทธิพลของการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ กรมการเงินทหารอากาศ. [การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Abdi,Anas Dahir. (2015). The impact of internal control system on financial performance in Mogadishu Private Banks (Case study some selected private banks in Mogadishu). [Unpublished Master’s Thesis]. Horsed International University.

Yamane, Taro. (1970). Statistic: an introductory analysis. 2nd Ed. Harper & Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29