รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านโนนพุทรา

ผู้แต่ง

  • วิวัฒน์ ตู้จำนงค์ วิทยาลัยนครราชสีมา
  • วิภาส ทองสุทธิ์ วิทยาลัยนครราชสีมา
  • กฤษฎา วัฒนศักดิ์ วิทยาลัยนครราชสีมา
  • ศิริพร สุวรรณรังษี วิทยาลัยนครราชสีมา

คำสำคัญ:

รูปแบบ, การจัดการเรียนรู้, ผู้เรียนเป็นสำคัญ

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านโนนพุทรา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จำนวน 10 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและไม่เป็นทางการ มีความตรงเชิงเนื้อหาของค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80-1 และค่าความเชื่อมั่น 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

         ผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนบ้านโนนพุทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จังหวัดนครราชสีมา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ได้ผลดังนี้ การเรียนรู้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงการเรียนโดยกระบวนการเรียนรู้ของตนเองการเรียนรู้แบบองค์รวม อยู่ในระดับมากทุกรายการ และจากการสังเคราะห์ การสัมภาษณ์พบจุดที่ควรแก้ไข คือ ผู้เรียนไม่เข้าใจการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองว่าตนเองมีความสามารถและเก่งอ่อนด้านใด

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545. คุรุสภา.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2548). การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ปี 2542-2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

กานต์ ตระกูลฮุน. (2552). สุชนสโมสรรวมพลคนรักประเทศไทย. มติชน.

กิ่งฟ้า สินธุวงษ์. (2552, มกราคม - มิถุนายน). การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1(1), 6-9.

จรูญ จับบัง และคณะ. (2555, เมษายน-กันยายน). รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 6(2), 59-72.

ทิศนา แขมมณี. (2548). รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธนสมพร มะโนรัตน์. (2560). รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ของโรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพันธ์ธรรมสาสน์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2.

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ และ มีนมาส พรานป่า. (2564, มกราคม –มิถุนายน). วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงกับการทำดุษฎีนิพนธ์สาขาบริหารการศึกษา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 10(1), 1-8.

พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ และคณะ. (2543) .รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี. ทบวงมหาวิทยาลัย.

เมธี ปิลันธนานนท์. (2553). ปรัชญาการศึกษาสำหรับครู. ไทยวัฒนาพานิช.

เรณู คุปตัษเฐียร. (2553). ปรัชญาการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วีระเดช เชื้อนาม. (2545) .เจาะแก่น Child-centered. กองนโยบายและแผน. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2544). การพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2555). คู่มือ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554). ออฟเซ็ท พลัส.

อรทัย มูลคำ. (2544). บูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. ดวงกมลสมัย.

Best,John w. (1970). Research in education. Prentice-Hall.

Cronbach, L Joseph. (1970). Essentials of psychological testing. 3rd Ed. Harper and Row.

Dewey, John. (1973). Experience and education. Collier Macmillan Publishers.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29