ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนของกลุ่มวัยรุ่นผ่านช่องทางออนไลน์

ผู้แต่ง

  • ภูธิป มีถาวรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า , สินค้าชุมชน , ช่องทางออนไลน์

บทคัดย่อ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนของกลุ่มวัยรุ่นผ่านช่องทางออนไลน์ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนของกลุ่มวัยรุ่นผ่านช่องทางออนไลน์ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น โดยที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 385 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach (1970) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คอนติงเจนซี และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค ผลการวิจัย พบว่า 1) ทุกด้านของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยในระดับความสำคัญแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคามีระดับความสำคัญมากที่สุด 2) ทุกด้านของปัจจัยด้านอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05 โดยด้านความชอบส่วนตัวต่อตราสินค้ามีระดับความสำคัญมากที่สุด 3) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และความชอบส่วนตัวต่อตราสินค้าส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ระดับนัยสำคัญ .05 และอธิบายความถูกต้องร้อยละ 100

         ดังนั้น แนวทางการพัฒนาสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นผู้ประกอบการต้องทำให้สินค้าชุมชนมีมาตรฐานในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ สภาพสินค้าควรเป็นไปตามมาตรฐาน โดยให้มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของสินค้า รวมทั้งผู้ประกอบการควรมีการจัดการส่งเสริมการขายด้านราคาที่เพิ่มมากขึ้น ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ขององค์การ และเน้นการพัฒนา กระบวนการและแหล่งผลิตสินค้า

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2562). พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒. www.doae.go.th/upload/files/smce/.

ฑิตาพร รุ่งสถาพร และ ปฐมา สตะเวทิน. (2564). พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ในภาวะวิกฤต โควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพิษณุโลก. วารสารนิเทศศาสตร์. 39(2), 119-133.

ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ และบัญชา สมบูรณ์สุข. (2556). ความน่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพจากน้ำมันปาล์มสกัดเย็นในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, 34(3), 413 – 427.

เรวดี ฉลาดเจน. (2564). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มเจเนอเรชั่น Y. วารสารวิชาการ บัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(2), 91-103.

ละมัย เบาเออร์ (2558). คุณค่าของตราสินค้า การรับรู้คุณภาพในการให้บริการ คุณภาพของอาหาร และบรรยากาศที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

วารุณี จีนศร (2554). ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่.ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). ETDA เผยมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย ปี 63 อยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาท คาดปี 64พุ่งไปที่ 4.01 ล้านล้านบาท. www.etda.or.th/th/pr-news/ETDA-Reveals-the-Value-of-e-Commerce-in-2021.aspx.

สุภารัตน์ ศรีสว่าง และ ถนอมพงษ์ พานิช (2564). ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 10 (1), 183-192.

Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. The Free Press.

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of psychological test. (5th Ed.). Harper Collins.

Cochran, W.G. (1953). Sampling techniques. John Wiley & Sons, Inc.

Gamble, S., & Woodcock, N. (1989). Customer relationship management (CRM) & corporate renaissance. Cole.

Kotler, P. (2000). Marketing management: Analyzing consumer marketing and buyer behavior. (The Millennium). Prentice-Hall.

Schiffman, L.G. & Kanuk, L.L. (2000). Customer behavior – psychology aspects. Prentice-Hall.

Sekaran, U. (2003). Research methods for business. (4th Ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29