การศึกษาเพื่อสืบทอดเพลงพื้นเมืองฉินอาน เขตฉินอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้แต่ง

  • ซู หลิน ฺBangkokthonburi University
  • ปัญญา รุ่งเรือง

คำสำคัญ:

เพลงพื้นเมืองฉินอาน, หนังสือเพลงฉินอาน, การสอนเพลงฉินอาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเพลงพื้นเมืองฉินอาน เขตฉินอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจาการศึกษามาเขียนหนังสือเพลงพื้นเมืองฉิงอานสำหรับเด็ก 3) เพื่อทดสองการสอนโดยใช้หนังสือเพลงฉิงอันสำหรับเด็กและประเมินผลการสอน วิธีวิจัยเป็นแบบประสมระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการดำเนินการวิจัยตามหลักมานุษยดุริยางควิทยาโดยการศึกษาภาคสนาม สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวนห้าคน เพื่อนำความรู้เรื่องบทเพลงพื้นเมืองที่ได้มาเขียนหนังสือ “ดนตรีพื้นเมืองฉิงอันสำหรับเด็ก” ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้จัดทำแผนการสอนระยะเวลาเก้าชั่วโมง เพื่อทดลองสอนเด็กในกลุ่มทดลองจำนวนห้าคน  ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนของเด็กคนที่หนึ่ง = 3.33/3.63, เด็กคนที่สอง = 3.55/3.81 เด็กคนที่สาม = 3.32/3.53, เด็กคนที่สี่ = 3.23/3.44 และเด็กคนที่ห้า = 3.26/4.04 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า“ดนตรีพื้นเมืองฉิงอันสำหรับเด็ก” มีประสิทธิภาพในการใช้สอนเป็นไปตามสมมุติฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29