การเสริมสร้างการตระหนักรู้ของผู้มีปัญหาความรักโดยการให้คำปรึกษาแบบเกสตัลท์

ผู้แต่ง

  • สัตกร วงศ์สงคราม North Bangkok University

คำสำคัญ:

การให้คำปรึกษา, ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบเกสตัลท์, ความรัก

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลในการเสริมสร้างการตระหนักรู้ตามทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบเกสตัลท์แก่ผู้มีปัญหาในด้านความรักด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การให้คำปรึกษารายบุคคล และแบบสังเกตพฤติกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการให้คำปรึกษาร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมของผู้รับคำปรึกษาทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและอภิปรายผลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับคำปรึกษาเกิดการตระหนักรู้ 4 ข้อ คือ 1) เกิดการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเองในขณะปัจจุบัน  2) เกิดการตระหนักรู้ในการกล้าเผชิญกับความรู้สึก 3) เกิดการตระหนักรู้ถึงวิธีแก้ปัญหาหรือหาทางออกให้กับวิกฤตความรักได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 4) เกิดการตระหนักรู้ถึงคำแนะนำของผู้ให้คำปรึกษาได้อย่างลึกซึ้ง ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29