คุณสมบัติของนักบัญชียุคใหม่ที่มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกรับนักบัญชีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • พิชญุตม์ ภาศักดี Rajamangala University of Technology Thanyaburi
  • กุสุมา ดำพิทักษ์

คำสำคัญ:

คุณสมบัติของนักบัญชี, นักบัญชียุคใหม่, การคัดเลือกนักบัญชี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีรายด้านที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกรับนักบัญชีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ ผู้จัดการสาขา หัวหน้าฝ่ายการเงินและการบัญชี ของสถานประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 291 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ มีค่าระหว่าง 0.885-0.966 และมีค่าความเชื่อถือ เท่ากับ 0.963 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก แบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) และการทดสอบอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาคัดเลือกรับนักบัญชีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้หลักสถิติอนุมาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)

         ผลการวิจัยพบว่าคุณสมบัติของนักบัญชียุคใหม่ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 2) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 3) ความสามารถในการใช้ความรู้ทางบัญชี 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการบัญชี 5) ความสามารถใช้โปรแกรมภายในองค์กร (ERP) และเครื่องมือจัดทำรายงาน และ 6) ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและบัญชีภาษี ซึ่งสามารถอธิบายคุณสมบัติของนักบัญชียุคใหม่ ได้ร้อยละ 55.912 และอิทธิพลของคุณสมบัติของนักบัญชียุคใหม่ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 2) จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการบัญชี 4) ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและบัญชีภาษี ส่งผลต่อระดับการพิจารณาในการคัดเลือกรับนักบัญชี อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29