ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • สุภารัตน์ ศรีสว่าง MBA
  • ถนอมพงษ์ พานิช

คำสำคัญ:

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์, ทัศนคติ, ความไว้วางใจ, การตัดสินใจชื้อ

บทคัดย่อ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญและอิทธิพลของทัศนคติ ความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เคยชื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กที่มีอายุในช่วงระหว่าง 41-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าทีแบบ Independent การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

          ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติ ความไว้วางใจ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การรักษาความเป็นส่วนตัว และการให้บริการส่วนบุคคลมีความสำคัญระดับมากต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสำคัญระดับปานกลางต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก และพบว่าทัศนคติด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรม และด้านความรู้ความเข้าใจ ความไว้วางใจด้านความเชื่อถือ ด้านความเชื่อมั่น และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การรักษาความเป็นส่วนตัว และการให้บริการส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29