ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเข้มแข็งของชุมชนบ้านนาสะอุ้ง ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง

  • ปัญญวัฒน์ จุฑามาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คำสำคัญ:

ความเข้มแข็งของชุมชน, หมู่บ้านนาสะอุ้ง, การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มแข็งของชุมชนและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยศึกษาจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน หมู่บ้านนาสะอุ้ง จำนวน 148 คน โดยการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐาน

         ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านผู้นำชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชน 3) ด้านการบริหารจัดการชุมชน 4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 5) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน และ 6) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน โดยรวมภาพอยู่ในระดับมากและความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเข้มแข็งของชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนาธรรมชุมชน และ กระบวนการจัดการชุมชน ส่งผลทางบวกต่อความเข้มแข็งของชุมชนฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยเหล่านี้ สามารถพยากรณ์ความเข้มแข็งของชุมชนฯ ได้ร้อยละ 70 ส่วนปัจจัยด้านผู้นำชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชาวบ้าน และการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนไม่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29