ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรมในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • นายชวฤทธิ์ โยศรีคุณ Nakhonratchasima College

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรม, พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรมในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมา เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรมในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรมในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมา เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการศึกษาเชิงสำรวจ รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักอย่างน้อย 1 คืน ณ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จำนวน 400 คน และใช้สถิติวิเคราะห์ผลเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ผลเชิงอนุมาน ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ t-test, F test และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า

  1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรมของนักท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านทำเลที่ตั้ง ด้านกระบวนการบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ

และด้านบุคลากร ตามลำดับ

  1. นักท่องเที่ยวที่เพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรม ไม่แตกต่างกัน
  2. แนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรมในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงแรมควรมีทัศนียภาพที่สวยงาม การข้อมูลที่พักผ่านช่องทางที่หลากหลาย การกำหนดราคาให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพและบริการ ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างสม่ำเสมอ การให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดเรียบร้อย มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางอย่างเพียงพอ การให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพและเป็นมิตร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29