วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงกับการทำดุษฎีนิพนธ์สาขาบริหารการศึกษา

ผู้แต่ง

  • ปัญญา ธีระวิทยเลิศ Chandrakasem Rajabhat University
  • มีนมาส พรานป่า

คำสำคัญ:

วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง, ดุษฎีนิพนธ์สาขาบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ

การศึกษาระดับปริญญาเอกมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้และเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ในหลักสูตรจึงกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องทำการศึกษาวิจัยที่เป็นดุษฎีนิพนธ์พร้อมทั้งเผยแพร่อย่างกว้างขวางในวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานก่อนจบการศึกษา

         การทำวิจัยในระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษามีตัวแปรทางสังคมเกี่ยวข้องมากมายจึงต้องมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น จึงต้องเลือกแบบการวิจัยที่มีความเข้มข้นและความลุ่มลึกกว่าการทำวิจัยในระดับปริญญาโท ผู้วิจัยจะต้องออกแบบการวิจัยให้ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตอบโจทย์วิจัยได้อย่างเที่ยงตรงสูง มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได้น้อย และมีความน่าเชื่อถือ ทั้งด้านวิธีการเลือกตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร การสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีความเที่ยงตรงสูง การเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างเหมาะสมถูกต้อง ถ้าเลือกโจทย์วิจัยที่สร้างทฤษฎีหรือองค์ความรู้ใหม่การวิเคราะห์จะใช้สถิติชั้นสูงที่เป็นสถิติเชิงพหุเพื่อขจัดความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อนตามแหล่งต่าง ๆ หรือถ้าโจทย์วิจัยที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นรูปแบบ หลักสูตร กลยุทธ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ จะต้องออกแบบที่มีความหลากหลายขั้นตอน แบบผสานวิธี เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการหรือพัฒนาองค์กร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29