การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Main Article Content

กอเดช อ้าสะกะละ, 6852279
สิทธิกร สุมาลี, 6852279
มธุรส จงชัยกิจ, 6852279

Abstract

Teacher skills are defined in the Thai professional standards to ensure the quality of the education is defined in the curriculum. All institutes of teacher education are set to develop curriculums that provide the necessary skills for teachers so that graduates can be qualified teachers in the future.


          The purposes of this research were to develop a self-directed learning package to enhance teaching professional skills for student teachers of  Yala Rajabhat  University and to evaluate the quality of self-directed learning packages. The research sample was 29 lecturers in Faculty of Education of Yala Rajabhat University and 30 fourth year students in the 2560 academic year to study the quality of the self-learning package. The research findings were as follows: 1) The study of the importance of skills for teachers, priority in the first three is behavioral management skill, communication skill and managing the learning environment skill 2) The concept frame of self- directed learning package composed of 4 parts: introduction, objectives, content/ activities and evaluation and 3) The average satisfaction score of the students was 4.52 at the highest satisfaction level and The quality of self-directed learning package from the average score was 4.50 at the most appropriate level.


Keywords:  Skills for Teacher, Self-Directed Learning Package, Yala Rajabhat University.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research

References

คุรุสภา . 2546 . มาตรฐานวิชาชีพครู. 31 สิงหาคม 2546. (Online) http://www.sobkroo.com/detail _room_index.php?nid=93, 17 มกราคม 2555.

ชาตรี ฝ่ายคำตา . 2554. ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติงาน คุณลักษณะและ เจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี. Songklanakarin : E-Journal of Social Sciences & Humanities. Vol.17 No.1. (Online) http://kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/ viewarticle.php?id=843, 10 พฤษภาคม 2555.

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2551. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551– 2565)(Online). http://www.mua.go.th/users/bpp/developplan/download/long_range_plan/HEPlan-Final(ppt).pdf, 20 ตุลาคม 2556.

Arkansas Department of Education. 2009. School-wide Discipline, Behavior Management and Student Self-Management: Focusing on Social Skills Instruction and Selecting an Evience-based Social Skills Program. A State Personnel Development Grant Technical Assistance Report (Online).
http://smhp.psych.ucla.edu/pdfdocs/arsocialskillsbriefingpaper.pdf, May 12, 2017.

Brockett, R. and Hiemstra, R. 1991. Self-direction in adult learning: Perspectives on theory research and practice. New York: Routledge.

Candy, P. 1991. Self-direction for lifelong learning : A comprehensive guide to theory and Practice . San Francisco: Jossey- Bass.

Canterbury District Health Board. 2015. Initial Assessment & 24 Hour Management Plan. (Online)
https://www.cdhb.health.nz/Hospitals-Services/Health-Professionals/pdu/Documents/LEARNING%20 PACKAGE%20RN%20Hospital%20Aide%20Specialling.pdf, February 4, 2018.

Commonwealth of Learning. 2005. Creating learning materials for open and distance learning : A hand book for Authors and Instructional designers (Online). http://www.fao.org/sd/erp/toolkit/BOOKS/Creating_Learning_Mat_ODLguide.pdf September 18, 2012.

Donaldson, S. 2010. Teachers of the Future: Using New Skills to Prepare Students (Online). http://www.advanc- ed.org/source/teachers-future-using-new-skills-prepare-students, March 15, 2018.

Gibbons, M. 2002. The self-directed learning handbook: Challenging adolescent students to excel. San Francisco, CA: Jossey - Bass.

Guglielmino, L. and Guglielmino, P. 2003. Becoming a more self-directed learner. In G. Piskurich (Ed.), Getting the Most from Online Learning: A Learner's Guide. West Sussex : John Wiley & Sons.

Herrington, J. 2000. Engaging Learners in Complex , Authentic Context : Instructional Design for the Web (Online).http://researchrepository.murdoch.edu.au/7081/1/engaging_learners.pdf, December 12, 2012 .

Hiemstra, R. 1994. Self-directed learning. The International Encyclopedia of Education (second Edition ) (Online).
http://www-distance.syr.edu/sdlhdbk.html, December 23, 2011.

Kapfer, P. and Kapfer, M. 1972. Instruction to Learning Package. Learning Packages in American Education. Englewood Cliffs, N.J: Educational Technology Publication.

Knowles,M. 1972. Principles of Androgogy. (Online).
http://www.selfdirectedlearning.org/sdl-definition- rationale-background-2, January 10, 2012.

Merriam, S. B. Mott, V. W. and Lee, M. 1996. Learning That Comes from the Negative Interpretation of Life Experience. Studies in Continuing Education, 18(1). 1-23.

Minnesota Office of the Revisor Statutes. 2012. Minnesota Administrative Rules (Online). https://www.revisor.leg.state.mn.us/rules/?id=8710.2000. January 23, 2012.

National Board for Professional Teaching Standards . 2002. What Teachers Should Know and Be Able to do.(Online)
http://www.nbpts.org/UserFiles/File/what_teachers.pdf. September 27, 2011.

National Volunteers Skills Centre. 2003. A Guide to Writing Competency Based Training Materials. Commonwealth of Australia (Online).
http://www.volunteeringaustralia.org/files/R3Q9Y0OQY0/Revised%20Writers%20
Guide%202.pdf. December 20, 2012 .
New Zealand Teachers Council. 2009. Employer/Professional Leader Concerns about a Teacher’s Performance . (Online)
http://www.teacherscouncil.govt.nz/cac/mandatoryreporting.stm. January 2, 2013.

O'Grady, P. 2012. “Meaningful Learning” Psychology Today (Online).
https://www.psychologytoday.com/blog/positive-psychology-in-the-classroom/201210/ meaningful-learning, March 15, 2018.

Proctor, K. 1998. Informational Package on Designing a Learning Activity Package(LAP). Teacher Education. Applied Arts, Science and Technology , Red River College .

Song, L. and Hill, J. R. 2007. A Conceptual Model for Understanding Self-directed Learning in online environment. Journal of Interactive Online Learning. 6(1). (Online) http://www.ncolr.org/jiol/issues/pdf/6.1.3.pdf, October 4, 2012.

Tan, S. C. et al. 2011. Self-Directed Learning with ICT: Theory ,Practice and Assessment. Singapore: Ministry of Education. North Buona Vista Drive.

The American Association of Colleges of Teacher Education. 2010. 21st Century Knowledge and Skills in Educator Preparation (Online). http://www.p21.org/storage/documents/aacte_p21 _whitepaper2010.pdf, January 13, 2018.

The Arizona University. 2012. College of Education (Online)http://www.coe.arizona.edu/about/mission_statement, anuary 10 , 2012

The Australian Council for Educational Research. 2010. What Teachers Should Know and Be Able to Do (Online). www.mceetya.edu.au, October 20 , 2011

The International Education Advisory Board. 2016. Learning in the 21st Century: Teaching Today’s Students on Their Terms (Online).
https://www.certiport.com/Portal/Common/DocumentLibrary/IEAB_Whitepaper040808.pdf, March 13, 2018.

The University of Queensland .2012. School of Education. (Online)
https://education.uq.edu.au/ September 12, 2017

Training and Development Agency for Schools . 2007. Professional Standards for Teachers: Why sit still in your career? (Online)
www.tda.gov.uk/standards January 20, 2012

Welsh Government. 2014. Principles of mentoring and coaching (Online).
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/140214-curee-leaflet-en.pdf, September 12. 2016.