วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประจำฉบับที่ 26 ปีที่ 14 (ประจำฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2019)

Published: 2019-06-21

Development of Vocational Certificate of Arts Magnet Program for Thaivichitsilp Technological College

นิติศักดิ์ - ไพโรจน์; นาตยา ปิลันธนานนท์, 6852279

91-103

Development of Promoting Ergonomic Self - Management and Exercise Medical Ornament Program on Perioperative Nurse with acute lower back pain

นัฐยา ดินเด็ม, 6852279; อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์, 6852279, แสงอรุณ อิสระมาลัย, 6852279

105-120

Perceived Nursing Practices, according to Nurse’s Roles, of Drug-Abused Primary Prevention in Community Settings: A Case Study from One Province of Mid-Southern Thailand

วุฒิพร ดวงขวัญ, 6852279; ผจงศิลป์ เพิงมาก, 6852279; ทิพย์ภา เชษฐเชาวลิต, 6852279

131-145

Applying Knowledge and its Process of Tarbiyah Islamiyah in Islamic Private School, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province.

อาหมีน ดาราพงศ์; อิสมาแอ กาเต๊ะ, 6852279

147-158

Lifelong education

ศักรินทร์ ชนประชา

159-175