Development of Promoting Ergonomic Self - Management and Exercise Medical Ornament Program on Perioperative Nurse with acute lower back pain

Main Article Content

นัฐยา ดินเด็ม, 6852279
อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์, 6852279
แสงอรุณ อิสระมาลัย, 6852279

Abstract

This research development was aimed to develop the promoting ergonomic self-management and medical ornament exercise program for perioperative nurse with acute lower back pain. This study was applied the concept of self-care ability development according to Orem's self-care theory, 6-stage risk management and a review of empirical evidences related to ergonomics and medical ornament exercise. Applying the IOWA model, the program development was divided into 2 phases, developing phase and program quality and feasibility evaluation phase. The study results revealed that the promoting ergonomic self-management and medical ornament exercise program for perioperative nurses with acute lower back pain consisting of 3 components: 1) Program guidelines; 2) Program activities plan and 3) Handbook for self-management practicing in ergonomics modification and Maniquette exercise. Results of content validity by 3 experts showed that the program is accurate and appropriate, the content is academic accurate and appropriate with the target context and is applicable. For the feasibility of the program, the operating room nurses were satisfy with the program due to its simply and applicability. Nevertheless, the suggestion was stated that a CD or poster of 8 Maniquette exercise posture should be added in the program.     


        The promoting ergonomic self-management and medical ornament exercise program in perioperative nurse with acute lower back pain can be used with effectiveness if practice regularly and continuously. The developed program should be tested for its efficiency and effectiveness with target samples.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research

References

จุไรพร โสภาจารีย์. 2553. การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการปวดหลังส่วนล่างสำหรับพยาบาล. สารนิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชลิตา ไชยศิริ. 2554. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานด้วยกลยุทธ์การตลาด เพื่อสังคม จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ดรุณี เสมอรัตนชาติ. 2554. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่ออาการปวดและภาวะจำกัดความสามารถในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง. วิทยานิพนธ์ พย.ม., บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เทพฤทธิ์ พิณนาคิเลย์. 2560. การบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม. ค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558, จาก https://www.gotoknow.org/posts/115096

บังอร บุญศรีจันทร์. 2549. ปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสามารถในการดูแลตนเอง และการดูแลตนเองเพื่อการควบคุมอาการปวดหลังส่วนล่างของผู้ใช้แรงงานกรีดยางพารา. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.

วัลลยา ทองน้อย. 2554. การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางด้าน สังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์, และวิจิตร บุณยะโหตระ. 2555. ประสิทธิผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวชเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เชียงใหม่.

สุสัณหา ยิ้มแย้ม เบ็ญจา จิรภัทรพิมล. 2550. รายงานวิจัย: สภาพการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ทำงานไม้แกะสลัก. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สำนักงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม. 2556. รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม. ค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558, จาก http://www.envoce.dd.moph.go.th

สำนักระบาดวิทยา. 2554. รายงานการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม(เชิงรับ). สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2558 จาก http://www.boe.moph.go.th/report.php

ศรีสุดา งามขำ. 2556. รายงานวิจัย: ความสนใจต่อความปวด. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
อธิวัฒน์ พรหมจันทร์. 2556. หลักการใช้และผลิตสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 จาก https://www.gotoknow.org/posts/549511

ACT Government. 2012. Work Safe Act 6 steps to risk management. ค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2558,
http://cdn.justice.act.gov.au/resources/uploads/Worksafe /__6_Steps_to_Risk_Management.pdf
AGREE Collaboration. Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (AGREE) Instrument [Internet]. [cited 2018 Apr 15]. Available from: www.agreecollaboration.org

AORN. 2006. Competency statements in perioperative nursing. AORN Standards, recommended practices and guidelines. Denver: Association of perioperative registered nurse.

Brage S, Sandanger I, Nygard JF. 2007. Emotional distress as a predictor for low backdisability: a prospective 12-year population-based study. Spine, 32: 269-274

Joanna Briggs Institute. 2011. Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual: 2011 edition. Retrieved from HTTP://JOANNABRIGGS.ORG/ASSETS/DOCS/SUMARI/REVIEWERS Manual-2011.pdf

Orem, D. E. 2001. Nursing: Concepts of practice. (6th ed.). St. Louis, MO: Mosby Year book.
Titler MG, Kleber C, Steelman VJ, Rakel BA, Budreau G, Everett LQ, et al. The IOWA model of evidencebased practice to promote quality care. Crit Care Nurs Clin North Am 2001;13: 497-509.

Wanpen Songkham, Wattasit Siriwong1, Mark Gregory Robson. 2013. “Effects Of A Healthy Unit Guidance (Hug) Program On Work Environments And Health Outcomes Among Nursing Personnel”. Journal of J Health Res, 234-251