ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

Main Article Content

อดุลเดช โต๊ะแอ, 6852279
มะรอนิง สาแลมิง, 6852279

Abstract

The objective of this research was to study the customers’satisfaction in the mediation of the family disputes under the Islamic principles.The samples used in this research were 127 customers who sought the conciliation service at the office of Songkhla Provincial Islamic Committee. The data were collected using a questionnaire. This quantitative research employed the five-point Likert scale and mean and standard deviation were incorporated for the data analysis.


The results indicated that the customer satisfaction in terms of service mediation on the family disputes under the Islamic principles of the Office of Songkhla Provincial Islamic Committee was at high level. The factors of friendliness, convenience and prompt service had the highest satisfaction rate (X̅= 55.1, SD = 0.729), followed by clarity in giving advice (X̅= 55.1, SD = 0.729), services with politeness (X̅= 53.5, SD = 0.685), equality in providing services (X̅= 52.0, SD = 0.694), and having staff on duty all day (X̅= 48.0, SD = 0.706), respectively. The research findings show the customers’ confidence in the quality service provided by the office of Songkhla Provincial Islamic Committee about the conciliation service on family disputes. This could be used as the basic information for developing relevant resources, environments, services as well as the conciliation procedures.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research