การเทศน์ของพระบวชใหม่ในเทศกาลเข้าพรรษา

Main Article Content

พระธัญวัฒน์ ธีรปญฺโญ (วัฒนวงษ์)

บทคัดย่อ

         การบวชของชำยไทยในประเทศไทยปัจจุบัน นอกจะบวชด้วยควำมศรัทธำในหลักธรรมคำสอน มุ่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพำนแล้ว ยังมีกำรบวชเพื่อศึกษำเล่ำเรียน และบวชตำมประเพณี คือบวชในระยะสั้น 1 พรรษำบ้ำง 1 เดือนบ้ำง 15 วันบ้ำง หรือ 7 วันบ้ำง แล้วแต่โอกำสจะเอื้ออำนวย กำรบวชเป็นค่ำนิยมสืบทอดมำตั้งแต่สมัยอยุธยำ โดยในอดีตพ่อแม่มักส่งลูกหลำนบวชเรียน เนื่องจำกไม่มีทุนทรัพย์ในกำรส่งให้เรียนต่อ แต่ปัจจุบัน ค่ำนิยมในกำรส่งลูกหลำนบวชเรียนน้อยลง สำเหตุเพรำะรัฐได้จัดกำรศึกษำทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ลูกหลำนที่สมัครบวชเรียนก็ลดน้อยลงด้วย แต่ที่ยังนิยมกันอยู่คือบวชตำมประเพณีในระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์บวชเพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ อำจบวชเพื่ออยู่จำพรรษำ 3 เดือนบ้ำง หรือ 7 วันบ้ำง เมื่อบวชเข้ำมำแล้ว ก่อนลำสิกขำ บำงพื้นที่มีประเพณีนิยมว่ำ พระบวชใหม่ก่อนลำสิกขำต้องกลับไปเทศน์ให้พ่อแม่ได้ฟังก่อน กำรเทศน์ให้พ่อแม่ฟังก่อนลำสิกขำนั้น มีวัตถุประสงค์ 3 อย่ำงคือ 1) เป็นญำตัตถจริยำ คือ กำรประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่ ญำติพี่น้อง เพื่อให้บุคคลเหล่ำนั้นได้มีโอกำสฟังธรรมจำกพระบวชใหม่ 2) กำรเทศน์ให้พ่อแม่ฟัง ถือเป็นกำรทดแทนบุญคุณขั้นสูงสุด เพรำะได้ทำตำมแบบอย่ำงพระพุทธเจ้ำ ที่ทรงเทศน์โปรดพระเจ้ำ สุทโธทนะ และเทศน์โปรดพุทธมำรดำบนสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ 3) พระบวชใหม่ได้พัฒนำตนเอง เนื่องจำกก่อนเทศน์ ต้องสอบถำมครูอำจำรย์ ต้องอ่ำนหนังสือ ต้องฝึกซ้อมกำรเทศน์ ทำให้ตนเองได้มีควำมรู้ในเรื่องที่นำไปเทศน์ด้วย

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม. (2562). วันเข้าพรรษา. เรียกใช้เมื่อ 13 กันยำยน 2562 จำก https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/H3.pdf.

จ. เปรียญ. (2518). ประเพณีและพิธีมงคลไทย. กรุงเทพมหำนคร: ธรรมบรรณำคำร.

นฤดี น้อยศิริ. (ม.ป.ป.). คู่มือการบวช. พระนครศรีอยุธยำ: กลุ่มส่งเสริมศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ.

ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ. (2543). สังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยรำมคำแหง.

พระธรรมโกศำจำรย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (มปป.). หลักการและวิธีการเทศนา. กรุงเทพมหำนคร: วัดประยุรวงศำวำส.

พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2557). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหำนคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด

พระมหำอเนก มหคฺฆปุญฺโญ (พัดไธสง). (2556). กำรศึกษำวิเครำะห์กำรล่วงละเมิดพระพุทธบัญญัติของภิกษุฉัพพัคคีย์. ใน วิทยานิพินธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.

สมปรำชญ์ อัมมะพันธ์. (2536). ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดี. กรุงเทพมหำนคร: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้ำ.

สำนักพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม. (2547). การหล่อเทียนพรรษา. กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย.

หลวงพ่อทัตตชีโว. (2561). บวชในช่วงเข้ำพรรษำ ดีอย่ำงไร. เรียกใช้เมื่อ 25 สิงหำคม 2562 จำกwww.dhammakaya.net/blog/2012/07/07/บวชเข้ำพรรษำ-ดีอย่ำงไร.

OK NATION. ( 2552) . วั น เ ข้า พ ร ร ษา . เ รี ย ก ใ ช้ เ มื่ อ 2 5 สิ ง ห หำ ค ม 2 5 6 2 จำ ก http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=463759