วารสารศึกษิตาลัย ISSN: 2730-3330 (Print) ISSN: 2822-1168 (Online) เป็นวารสารวิชาการของวัดศรีสุมังคล์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการของนักวิชาการ ในมิติทางด้านพุทธศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศเรื่อง การกำหนดค่า CopyCatch

2022-02-27

วารสารศึกษิตาลัย ได้กำหนดความซ้ำของผลงานด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ตามที่วารสารกำหนด

โดยมีผลตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

ISSN 2730-3330 (Print)

 

ISSN 2822-1168 (Online)

 

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

ภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปินหญิง วง 4EVE ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ภาณุรัตน์ คงไพรศาล, สุภัทรชรี บุญประชุม

1-14

ปัญหาทางกฎหมายการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนในชั้นพนักงานสอบสวน

ฐปนวัชร์ สระสม, นฤนาท รัตนโชติวงศ์กุล, ธนาฤทธิ์ ขัมภรัตน์

29-42

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

นฤนาท รัตนโชติวงศ์กุล, ธนาฤทธิ์ ขัมภรัตน์, ฐปนวัชร์ สระสม

43-56

ดูทุกฉบับ