ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ส่งผลต่อถนนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

จิระวัฒน์ ศรีบัวทอง
รังสรรค์ อินทน์จันทน์
เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


             บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับปัญหาของประชาชนต่อถนนสาธารณะ 2) เพื่อศึกษาระดับความต้องการของประชาชนต่อถนนสาธารณะ 3) เพื่อศึกษาระดับถนนสาธารณะ 4) เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ส่งผลต่อถนนสาธารณะ และ 5) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ต่อถนนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนของประชาชนในตำบลหนองลู ประชากร จำนวน 6,357 คน และกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 377 คน โดยคำนวณได้จากสูตรของทาโร ยามาเน ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง โดยวิธี Enter ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05


             ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัญหาของประชาชนต่อถนนสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับความต้องการของประชาชนที่ส่งผลต่อถนนสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ระดับถนนสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .888 (R = .888) ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้เท่ากับร้อยละ 78.90 มีค่า R2 = .789 และมีค่า F = 172.310 ซึ่งแสดงว่า ตัวแปรอิสระส่งผลต่อถนนสาธารณะ 5) ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อถนนสาธารณะ คือ ควรมีการสำรวจความต้องการเส้นทางจากประชาชนภายในตำบลก่อนการก่อสร้าง ควรมีการออกแบบการก่อสร้างถนนให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2566). มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

จรัญ พรหมอยู่. (2548). ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

ชูวงศ์ ฉายะบุตร. (2557). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : พิฆเนศพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด.

ยุทธพล จรูญเรือง, ปะการัง ชื่นจิตร และวีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ. (2566). บทบาทของภาครัฐกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : กรณีศึกษา ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี. เรียกใช้เมื่อ 15 กันยายน 2566 จาก https://shorturl.asia/Fnypg.

วันนี นนท์ศิริ. (2554). การศึกษาความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี. ใน วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู. (2565). แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570. กาญจนบุรี : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู.

Beach, Dale S. Personnel. (1970). The Management of People at Work. New York : McMillan.

Taro Yamane. (1973). Statistic: An Introductory Analysis. 3rd ed. New York : Harper and Row Publications.

Williams, Walter. (1971). Social Policy Research and Analysis: The Experience in the Federal Social Agencies. New York : American Elsevier Publishing Co.