เผยแพร่แล้ว: 2024-04-28

แนวคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

เจษฎา มูลยาพอ, พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน, พระวันชัย ภูริทตฺโต

1-14

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชนในตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาวิณี เถื่อนกุล, รังสรรค์ อินทน์จันทน์, สิทธิพรร์ สุนทร

57-70

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาชุมชนลำน้ำห้วยหลวงในจังหวัดหนองคาย

อนันต์ คติยะจันทร์, เจษฎา มูลยาพอ, ภัณฑิลา น้อยเจริญ, เดชขจร ภูทิพย์, จำนงค์ ผมไผ

99-112