ความซับซ้อนของการบริหารในสังคมไทย

Main Article Content

พระมหาสันติชัย อภิสนฺติ (โพนศรีสม)

บทคัดย่อ

         ความซับซ้อนของการบริหารในสังคมไทย สาเหตุหลักจะมีความซับซ้อนแตกต่างกันไป ซึ่งความซับซ้อนจะแสดงความเป็นองค์รวมมากกว่าแสดงเป็นส่วน ๆ มีอยู่ 3 สถานะ คือ ภาวะสมดุล ใกล้จุดสมดุล มีการกวัดแกว่งบ้าง แต่ยังรักษาสภาพเดิมไว้ได้ และไกลจุดสมดุล ถ้าได้รับการกระทบอย่างมาก จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการล่มสลายของระบบได้ ดังนั้น องค์กรจึงต้องขจัดปัญหาความซับซ้อนนี้ออกไปให้ได้ ซึ่งมีกลยุทธ์ในการลดความซับซ้อน โดยหลักปรัชญาเดมมิ่ง 14 ข้อ คือ 1) มุ่งหมายชัดเจน ปรับปรุงสินค้าและบริการให้สามารถดารงอยู่ในตลาดได้ 2) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ในนวัตกรรมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 3) มาตรฐานคุณภาพ การสร้างคุณภาพในตัวสินค้าตั้งแต่เริ่มกระบวนการ 4) ความสาเร็จระยะยาว ไม่เลือก ผู้ผลิต ที่เน้นราคาต่าเพียงอย่างเดียว 5) พัฒนาระบบสม่าเสมอ เพื่อคุณภาพและผลผลิตดีขึ้น 6) ฝึกอบรมพนักงาน ในเรื่องที่ควรได้รับ 7) สร้างความเป็นผู้นา ระบบการบริหารที่ทาให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในงานที่ทา 8) กล้าแสดงความคิดเห็น กาจัดความกลัวของพนักงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 9) ปรับปรุงระบบการบริหารที่อาจขัดขวางการทางานข้ามสายงาน 10) ยกเลิกคาขวัญ คาขวัญไม่ได้ช่วยให้ระบบงานดีขึ้น ต้องไปแก้ไขที่สาเหตุ 11) อย่าตั้งเป้าหมายที่ตัวเลข เน้นการผลิตจานวนมาก แต่มีคุณภาพต่า 12) เห็นคุณค่าในงานที่ทา พนักงานได้มีโอกาสแสดงฝีมือการทางาน 13) พัฒนาความรู้ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเอง และ 14) งานเป็นหน้าที่ของทุกคน การพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมควบคุมโรค. (2563). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). เรียกใช้เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php.

ปัญญธิดา อัตบุตร. (2563). ทฤษฎีทางการบริหาร. เรียกใช้เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 จาก http://punyatida. blogspot.com/2015/08/max-weber.html.

ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร. (2652). ปรัชญาการบริหาร 14 ประการของ Deming. เรียกใช้เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 จาก https://drpiyanan.com/2019/03/22/14-points-for-management-deming.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์.

วรพล หนูนุ่น. (2562). ทบทวนวรรณกรรม "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" #3 มองโลกด้วยทฤษฎีความซับซ้อน. เรียกใช้เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 จากhttps://www.gotoknow.org/posts/4030.

อรศรี งามวิทยาพงศ์และนภารัตน์ นนทกิจนพเก้า. (2557). ความซับซ้อนในงานพัฒนา : ความรู้เบื้องต้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันการจัดการแบบองค์รวม.

Dekker. S. Cilliers, P. & Hofmeyr. J.-H. (2011). The complexity of failure: implications of complexity theory for safety investigations. Safety Science, 49, 939–945.

George Rzevski. (2019). Intelligent Multi-agent Platform for Designing Digital Ecosystems. HoloMAS.

Kauffman. Broche. G.& Marinescu. P. (2008). Deschideri spre lumea complexităìii. Ed. Universităìii din Bucureèti.

MoneyHub. (2562). จุดเด่น – จุดด้อย ทางานบริษัทเอกชน VS รับราชการ. เรียกใช้เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 จาก https://moneyhub.in.th/article/business-employee-vs-government-officer.

Seth Lloyd. (2006). Refer to Azim. Syed & Gale. Andy & Lawlor-Wright. Therese & Kirkham. Richard & Khan. Ali & Alam, Mehmood. (2010). The importance of soft skills in complex projects. International Journal of Managing Projects in Business.

Shahram Mirzaei Daryani. A. A. (2016). Management and Organizational Complexity. Department of Management. Ardabil branch. Islamic Azad University. Ardabil Iran.

Wikipedia. James Gleick Chaos : Making a New Science. Retrieved from 25 May 2021 https://en.wikipedia.org/wiki/ Chaos: Making_a_New_Science.