นิราศหนองคายกับภาพสะท้อนของความขัดแย้งภายในประเทศจากอดีตถึงปัจจุบัน

Main Article Content

วัฒนา มุลเมืองแสน

บทคัดย่อ

         “นิราศหนองคาย” เป็นวรรณกรรมที่ถูกสั่งเผาทำลายทิ้งในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรีของประเทศไทย โดยที่การสั่งเผาทำลายดังกล่าวนี้ มีที่มาที่สลับซับซ้อนมากมายเกี่ยวความขัดแย้งในราชสำนัก โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์กับเหล่าอำมาตย์ผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศ แต่ความขัดแย้งดังกล่าว ไม่สามารถระบุได้ว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพราะเรื่องราวต่าง ๆ ในราชสำนักมีลักษณะที่เป็น ความลับ ที่ยากจะรู้ได้ว่ามีความขัดแย้งมากน้อยเพียงใด มีความขัดแย้งกันในเรื่องราวหรือประเด็นใด การสั่งเผาหนังสือเรื่อง “นิราศหนองคาย” นี้ สมัยนั้นไม่มีใครกล้าให้ความสนใจ หรือจะไปให้ความสนใจกล่าวถึง เพราะการปกครองของไทยในสมัยนั้น เป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เต็มรูปแบบ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นการปกครองที่เรียกว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับสั่งเผาวรรณคดีดังกล่าวได้รับความสนใจในหลาย ๆ ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาทางวรรณคดี ประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งในราชสำนัก ประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปกครองของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ทำให้ไทยต้องเสียดินแดนไปมากมาย แต่ก็สามารถรักษาเอกราชของชาติเอาไว้ได้ แต่ในปัจจุบันมีการเรียกร้องให้มีการ ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า คณะราษฎรปลดแอก นั้น ทำให้บทบาทของ “นิราศหนองคาย” ได้รับความสนใจในประเด็นที่ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยทำไมต้องมีการปฏิรูป หรือควรจะปฏิรูปในด้านใด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมศิลปากร. (2559). นิราศหนองคาย (ทิม สุขยางค์). กรุงเทพมหานคร : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด.

ณัฐพล ใจจริง. (2563). ขุนศึก ศักดินา พญาอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ฟ้าเดียวกัน.

บุญเตือน ศรีวรพจน์. (2564). ปริศนา “นิราศหนองคาย” ทำไมต้องถูกสั่งเผา?. เรียกใช้เมือง 5 สิงหาคม 2564 จาก https://www.silpa-mag.com/history/article_6504

เปลื้อง ณ นคร. (2539). ปริทรรศน์แห่งวรรณคดีอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

ผิน ทุ่งคา. (2561). “กูต้องตายเพราะอยากมีเมียแหม่ม” คดีความและวาทะของพระปรีชากลการ ผู้รับโทษประหาร. (บทความออนไลน์) 2561. เรียกใช้เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 จาก https://www.silpa-mag.com/history/article_6763

มติชนออนไลน์. (2559). ‘นิราศหนองคาย’ 1 ใน 100 หนังสือดีควรอ่าน ที่เคยเป็นวรรณกรรมถูกสั่งเก็บ. เรียกใช้เมื่อ 4 มีนาคม 2564 จาก https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_30603

วิกิพีเดีย. (2561). สงครามปราบฮ่อ. เรียกใช้เมื่อ 12 มกราคม 2564 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/สงครามปราบฮ่อ.

ศิลปวัฒนธรรม. (2564). ก่อนพระปิ่นเกล้าฯ สวรรคต ทรงกราบทูลความลับเรื่องใด ถวายรัชกาลที่ 4?. เรียกใช้เมื่อ 12 มกราคม 2564 จาก https://www.silpa-mag.com/history/article_42727

สมสมัย ศรีศูทรพรรณ (จิตร ภูมิศักดิ์). (2561). โฉมหน้าศักดินาไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยคอลิตี้บุ้ค (2006) บจก.

สุลักษณ์ ศิวรักษ์. (2564). ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ จักรีปริทัศน์ รัชกาลที่ 4 ตอนที่ 1 อัจฉริยภาพผู้นำยุคเปลี่ยนผ่าน. เรียกใช้เมื่อ 20 สิงหาคม 2564 จาก https://www.youtube.com/watch?v=1g8YIxfCGS8

เสรี วงษ์มณฑา. (2563). เรื่องลับมาก | “อานนท์” ฉีกไส้ใน..เปิดโปง “หนังสือเบิกเนตร” ปลดแอก. เรียกใช้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 จาก https://bit.ly/3oE5sYQ

หลวงพัฒนพงศ์ภักดี. (2494). นิราศหนองคาย. (คัดลอกโดยนายสวัสดิ์ จั่นเล็ก เมื่อ 27 ตุลาคม 2494).

อรรถพร ดีที่สุด. (2559). นิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่ง: ประเด็นวิพากษ์บุคคลและเหตุการณ์ที่ไม่ปรากฏในฉบับพิมพ์. เรียกใช้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong/issue/view/6862

อานนท์ ศักดิ์วรวิชย์. (2563). เรื่องลับมาก | (ต่อ) "อานนท์" ฉีกไส้ใน..เปิดโปง "หนังสือเบิกเนตร" ปลดแอก. เรียกใช้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 จาก https://bit.ly/3oGQJMs

The Standard. (2020/2563). ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี การเมืองไทยใน พ.ศ. 2491-2500. เรียกใช้เมื่อ 12 มกราคม 2564 จาก https://bit.ly/3apSjNJ