ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ปัทมนันท์ เขมพิพิศน์
ปาลิดา ศรีศรกำพล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายได้ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้งหมด 7 ด้าน (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างประชากรที่ใช้ศึกษาจำนวน 400 คน คือ ผู้เคยใช้บริการหรือผู้มีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป


          ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน ด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 40-49 ปี ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ด้านระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 35,001-45,000 บาท ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้ 2 ประการ คือ ประการแรก ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายได้ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ ประการที่สอง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้งหมด 7 ด้าน (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ คือ ส่วนประสมทางการบริการหรือผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางราคา ส่วนประสมทางช่องทางการจัดจำหน่าย ส่วนประสมทางพนักงาน และส่วนประสมทางกระบวนการให้บริการ ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด และส่วนประสมทางลักษณะกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2564). สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย 77 จังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563. เรียกใช้เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 จาก https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/335.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. (2561). คู่มือพัฒนาธุรกิจบริการผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ. เรียกใช้เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 จาก https://wow.in.th/fWwFS.

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. (2565). จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 จำแนกตามอายุและเขต. เรียกใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม 2565 จาก https://webportal.bangkok.go.th/public/user_files_editor/130/BMA%20STATISTIC/2564/Soc_64/Soc_Pop_64_11.xlsx.

ชยุต รัชตะวรรณ. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร. มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธนพัฒน์ อินทวี และเบญจพร คงบำเพ็ญ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ธนาคารกสิกรไทย. (2561). ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ. เรียกใช้เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 จาก https://shorturl.asia/GlRn8.

ปาริชาติ บุญเอก. (2564). ส่องธุรกิจน่าจับตารับ “สังคมสูงวัย”. เรียกใช้เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 จาก https://shorturl.asia/GlRn8.

พศิน ชื่นชูจิตต์. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบ้านพักคนชราในยุค New normal”. ใน สารนิพนธ์ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต. วิทยาลัยการจัดการ. มหาวิทยาลัยมหิดล.

วุฒิพงษ์ มณีสุขเกษม. (2561). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ศิริภิมญต์ ศิริคชภัคศ์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผู้บริโภคเขตดอนเมือง. ใน วิทยานิพนธ์ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ. มหาวิทยาลัยรังสิต.

Google Data Studio. (2564) จำนวนประชากรกรุงเทพมหานครแยกตามเขต ปี 2563. เรียกใช้เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 จาก https://wow.in.th/qDkxb.

TNNONLINE. (2564). “ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุรุ่ง 3 เดือนแรกปี64 เกิดใหม่เพิ่ม 79.31%”. เรียกใช้เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 จาก ttps://www.tnnthailand.com/news/wealth/78830/.