การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน

Main Article Content

พรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาทักษะการรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน และ 2) พัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน ประชากร คือ ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการสำนักงานที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 3216-2002 ธุรการสำนักงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสังเกตชนิดสำรวจรายการ สถิติเพื่อการวิจัย คือ ร้อยละและค่าเฉลี่ย


ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล 7 ทักษะของผู้เรียน คือ (1) ทักษะการเข้าถึง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (2) ทักษะการวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 75.00 (3) ทักษะการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 62.50 (4) ทักษะการสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 75.00 (5) ทักษะการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 100.00 (6) ทักษะการสะท้อนกลับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ (7) ทักษะการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 87.50 โดยผลการพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของผู้เรียนในภาพรวมเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย ( ) = 85.71

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย