รูปแบบการบริหารสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วม วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

ฐิติพงศ์ แสนอุบล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการบริหารสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เป้าหมายในการวิจัย ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 33 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 16 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ จำนวน 11 คน  ดำเนินการวิจัย เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  การสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ  ตรวจสอบร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม  และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ด้วยแบบประเมิน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 


วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วม


โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  2) รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. กำหนดเป้าหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน การดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ 2. กระบวนการบริหารการขับเคลื่อน งานพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ  3. การประเมินสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ  และ 4. การขยายผล  สู่ชุมชนและสถานศึกษาเครือข่าย  3) ผลการทดลองใช้ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ด้วย 4 โครงการ  ได้แก่ 1. โครงการกำหนดเป้าหมาย  2. โครงการกระบวนการบริหารการขับเคลื่อนงานพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ 3. โครงการการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และ 4. โครงการขยายผลสู่ชุมชน และสถานศึกษาเครือข่าย  4) ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  โดยกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลลัพธ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผู้เรียน ที่มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี จิตอาสา มีจำนวนเพิ่มขึ้น   ครูผู้สอน ที่มีศักยภาพในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั่วไป มีจำนวนเพิ่มขึ้น  ชุมชนที่มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีจำนวนเพิ่มขึ้น  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย