ยานยนต์ไฟฟ้า

Main Article Content

นายสุธี เสริมสุข

บทคัดย่อ

การขนส่งและการคมนาคมทางถนนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานฟอสซิลของยานยนต์ในภาคการขนส่งและการคมนาคมทางถนนก่อให้เกิดก๊าซมลพิษต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการสันดาปของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ทดแทนยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซมลพิษ โดยประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าอาจแบ่งได้ 3 รูปแบบได้แก่ 1) ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEV) 2) ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle ,FCEV) และ 3) ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle, BEV) ซึ่งแต่ละรูปแบบของยานยนต์ไฟฟ้าจะมีรูปแบบการทำงาน ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษที่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย