การพัฒนาระบบบริหารเครื่องลูกข่ายเกมส์คาเฟ่ด้วยเทคโนโลยีซิงโครไนซ์ กรณีศึกษา: ร้านไมค์ไอซ์เน็ต

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาระบบบริหารเครื่องลูกข่ายเกมส์คาเฟ่ด้วยเทคโนโลยีซิงโครไนซ์ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เล่นเกมส์ต่อระบบบริหารเครื่องลูกข่ายเกมส์คาเฟ่ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย มีสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ ผู้เชี่ยวชาญระบบ จำนวน 5 ท่าน และกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มผู้เล่นเกมส์ที่ใช้งานระบบบริหารเครื่องลูกข่ายเกมส์คาเฟ่ ร้านไมค์ไอซ์เน็ต อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบบริหารเครื่องลูกข่ายเกมส์คาเฟ่ด้วยเทคโนโลยีซิงโครไนซ์ และแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบของผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เล่นเกมส์คาเฟ่ที่มีต่อระบบบริหารเครื่องลูกข่ายเกมส์คาเฟ่ด้วยเทคโนโลยีซิงโครไนซ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่า ระบบบริหารเครื่องลูกข่ายเกมส์คาเฟ่ด้วยเทคโนโลยีซิงโครไนซ์ที่ประกอบด้วยส่วนแสดงภาพรวมการทำงาน และส่วนแสดงรายละเอียดการทำงานของเครื่องลูกข่าย มีผลการประเมินประสิทธิภาพโดยการทดสอบระบบแบบกล่องดำจากผู้เชี่ยวชาญระบบ และผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผู้เล่นเกมส์คาเฟ่ที่ใช้งานระบบต่อระบบที่พัฒนาขึ้น จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง ด้านการทำงานร่วมกับระบบอื่น และด้านความปลอดภัยของข้อมูล พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย