อุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุด

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อ 1) ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุด 2) หาประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุด 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุด โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสำรวจสาเหตุการชำรุดของพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์จากสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการซ่อมและบริการรถยนต์ 2) ออกวงจรอุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุด 3) สร้างอุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุดและให้ผู้ประกอบการจำนวน 5 คนทดสอบการทำงาน 4) นำอุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุดไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เตือนการงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุดและประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้ารถยนต์ชำรุด จากสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการซ่อมและบริการรถยนต์จำนวน 5 คน นำผลการประเมินทำการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพและความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ย


                    ผลการวิจัยพบว่า 1) อุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุดมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือเซ็นเซอร์ พัดลมไฟฟ้า ตัวอุปกรณ์ทำการเตือน   2) อุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุดมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 3) ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุดในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย