การศึกษาการใช้ผงแก้วจากขวดรีไซเคิลเสริมแรงในอีพอกซี่เรซิ่น สำหรับสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยความร้อน

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ผงแก้วจากขวดรีไซเคิลเสริมแรงในอีพอกซี่เรซิ่น ขั้นตอนวิจัยจะเริ่มต้นศึกษาถึงกระบวนการและหลักการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปเทอร์โมฟอร์มมิ่ง ด้วยความร้อน และสร้างมาสเตอร์โมเดลจากก้อนซุปเปอร์ลีน จากนั้นทำการหล่อเรซิ่นเพื่อเป็นแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง โดยนำขวดแก้วที่ทำความสะอาดไปทุบให้แตก หรือบดย่อยให้เป็นเศษเล็กๆ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของมาสเตอร์โมเดล แล้วทำการหล่อแม่พิมพ์อีพอกซี่เรซิ่นผสมแก้ว อัตราส่วน 50:50 60:40 และ 70:30 สร้างเป็นมาสเตอร์โมเดลมาใส่ในบล็อกที่ทำจากแผ่นอลูมิเนียม สุดท้ายทำการขึ้นรูปพลาสติกแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้น


          ผลการวิจัยจากการตรวจสอบโครงสร้างของชิ้นงานตัวอย่างที่ขึ้นรูปพบว่า มีฟองอากาศกระจายตัวอยู่ระหว่างอีพอกซี่เรซินและผงแก้วในแม่พิมพ์ อัตราส่วนต่างๆซึ่งการกระจายตัวของผงแก้วกับฟองอากาศจะมีผลต่อค่าความแข็งของชิ้นงาน โดยแม่พิมพ์ที่ใช้อัตราส่วนผสมระหว่างอีพอกซี่เรซินกับผงแก้วที่ 60:40 จะมีค่าความแข็งที่สม่ำเสมอ ในแต่ละชั้นความลึกจะมีค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 67.54 HRB จากนั้นนำแม่พิมพ์ที่ใช้อัตราส่วนผสมระหว่างอีพอกซี่เรซินกับผงแก้วที่ 50:50 60:40 และ 70:30 นำไปขึ้นรูปพลาสติกชนิด PET โดยใช้อุณหภูมิขึ้นรูปที่ 120 – 140 องศาเซลเซียส


ผลจากจากการขึ้นรูปพบว่าความหนาทั้ง 3 จุด ที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส จะมีค่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิอื่น ๆเล็กน้อย เมื่อนำไปทดสอบการขยายตัวของแม่พิมพ์พบว่าแม่พิมพ์ที่มีอัตราส่วนผสมระหว่างอีพอกซี่เรซินกับผงแก้วที่ 50:50 เหมาะสมที่จะนำมาใช้งานมากที่สุด เนื่องจากมีการขยายตัวต่ำสุดจากทั้งหมด โดยมีการขยายตัวสูงสุดอยู่ที่ความกว้าง 0.31% และการขยายตัวสูงสุดระหว่างหลุมเท่ากับ 0.21%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย