การพัฒนาชุดฝึกจำลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถยนต์ฮอนด้า รุ่นซิตี้

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกจำลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ ฮอนด้า รุ่นซิตี้ และเพื่อประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกจำลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ ฮอนด้า รุ่นซิตี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 20 คน โดยการเลือกแบบโควต้า (Quota sampling) เครื่องมือวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกจำลองปัญหา และแบบประเมินชุดฝึกมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และค่าการประสิทธิภาพชุดฝึกจำลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ ฮอนด้า รุ่นซิตี้ ผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึกจำลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ด้านชุดฝึกจำลองปัญหามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53) ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของนักศึกษาร้อยละ 70.55 และประสิทธิภาพชุดฝึกจำลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ ฮอนด้า รุ่นซิตี้ มีค่าเท่ากับร้อยละ 85.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย