การสอนเสริมรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการตลาด ผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom

Main Article Content

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง อุปสงค์และอุปทาน การกำหนดราคาและราคาดุลยภาพ และระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ  2) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการตลาด จำนวน 23 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) การเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ


ผลการศึกษาพบว่า  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  2. ประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลการพัฒนาหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน ร้อยละ 74.46 70.51 และ 78.00 ตามลำดับ และ 3.นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการสอนเสริมผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย