ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ Facebook ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Main Article Content

Thitaree Chanthawat

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่าน Facebook ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 174 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหา ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)


      ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่าน Facebook
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.14, S.D. = 0.82) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามี 5 ประเด็นที่นักศึกษามีความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่าน Facebook ในระดับมากและมากที่สุด ตามลำดับดังนี้  การใช้ Facebook Classroom ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนสะดวกและเข้าถึงการเรียนได้มากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.07,S.D. = 0.94) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก ( x = 4.06, S.D. = 0.91)  การเรียนโดยใช้ Facebook มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนอยู่ในระดับมาก ( x = 4.04, S.D. = 0.95)   การเรียนโดยใช้ Facebook สามารถนำเสนอชิ้นงานได้ง่ายขึ้นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.02, S.D. = 0.98)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย