การประยุกต์ระบบควบคุมอัตโนมัติโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์สำหรับ เครื่องหั่นสมุนไพรใบมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Main Article Content

tharathip-2564 Phurahong

บทคัดย่อ

บทความงานวิจัยนี้นำเสนอการประยุกต์ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์สำหรับเครื่องหั่นสมุนไพรใบมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุม ลดการชำรุดเสียหายและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การพัฒนาระบบควบคุมโดยใช้โปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ควบคุมการเริ่มเดินของเครื่องหั่นสมุนไพรใบมัดหมี่ด้วยเทคนิคการเริ่มเดินมอเตอร์แบบนิ่มนวลและการกำหนดอัลกอริทึมของเครื่องหั่นสมุนไพรใบมัดหมี่แบบลำดับขั้น ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องหั่นสมุนไพรใบมัดหมี่ผลการวิจัย  พบว่าระบบควบคุมด้วยพีแอลซีมีความน่าเชื่อถือในด้านการป้องกันและการควบคุมที่เหมาะสม ส่งผลให้การชำรุดเสียหายของเครื่องหั่นสมุนไพรใบมัดหมี่ลดลงและเครื่องหั่นสมุนไพรใบมัดหมี่ใช้พลังงานลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ ผลประมาณความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.633 ดังนั้นจึงสามารถนำงานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ในวิสาหกิจชุมชนชีววิถีได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย