โครงการชุดสาธิตเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการเคลื่อนไหว และแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น Line

Main Article Content

สมยศ เพ็ญศรีสิริกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Line 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นLine การประเมินผลใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน จากหน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีการประเมินและทดสอบประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ตรวจสอบสถานการทำงานแจ้งเตือนผ่าน Line เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่เซ็นเซอร์ แอพพลิเคชั่น Line และแบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และมาตรฐานเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของระบบอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.00 ประสิทธิภาพของชุดสาธิตเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Line พบว่า การทดสอบเซ็นเซอร์ทั้งหมดจำนวน80 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76 % และการทดสอบหาประสิทธิภาพการส่งสัญญาณเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Line พบว่า การแจ้งเตือนสถานะ On/Off ทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3