การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่อง ผลกระทบของอากาศพลศาสตร์ต่อยานยนต์ ด้วยโปรแกรม Google Site

Main Article Content

ชัยยศ ดำรงกิจโกศล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ เรื่อง ผลกระทบของอากาศพลศาสตร์ต่อยานยนต์ ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Google Site 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน และ 3)ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอากาศพลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน โดยวิธีสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อากาศพลศาสตร์สำหรับยานยนต์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Google Site 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความสอดคล้องของหัวข้อและเนื้อหา และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ผลกระทบของอากาศพลศาสตร์ต่อยานยนต์ มีค่าเท่ากับ 0.82 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3