Office365 เครื่องมือแห่งการเรียนรู้สำหรับอาชีวะวิถีใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

ภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์
พิชญาภา ยวงสร้อย

บทคัดย่อ

       ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 การเปิดภาคการศึกษาใหม่ สิ่งที่คุณครูจะต้องเผชิญจากผู้เรียนและผู้ปกครองก็คือ ความกังวลในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งคือไวรัส Covid-19 ซึ่งได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเดิมของสังคมจากหน้ามือเป็นหลังมือการสอนออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่สถานศึกษาและครูผู้สอนจะต้องเตรียมตัวรับมือให้พร้อม โดยเฉพาะเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นี้และ Office365เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เราก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ