เทคโนโลยีกับการมีอาชีพของเด็กพิเศษในโลกดิจิทัล มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

กิตติ กุตนันท์
ผศ.ดร.กอบสุข คงมนัส

บทคัดย่อ

     เด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานอย่างหนึ่งของเด็กทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเด็กปกติ หรือร่างกายมีความบกพร่องก็ตามนักการศึกษา   เป็นจำนวนมากเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยให้การศึกษาแก่เขา ให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ ให้เขามีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อ มีทักษะพื้นฐานเพียงพอในการประกอบอาชีพ จะช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในภายหน้า โดยไม่เป็นภาระของบุคคลอื่นในสังคมต่อไป   ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือมีความบกพร่องทางด้านต่างๆ จะต้องจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากเด็กปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการจัดที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้มีศักยภาพในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่   การเปิดโลกเด็กพิเศษเข้าสู่สังคมสารสนเทศนี้ เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐบาล และสังคม ที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มพิเศษนี้  ทั้งทางด้านการเงิน ความรู้ในวิธีการ (know-how) ในการพัฒนาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่จะสื่อสารกับโลกว้างได้ ในยุคดิจิทัลเราต้องเห็นความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมให้มีการพัฒนา ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจะมากมายมหาศาล ด้วยจำนวนเด็กพิเศษในประเทศเรามีกว่า 1% ของประชาชนทั้งหมด ถ้าเราสามารถ จัดหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ก็จะทำให้พวกเขามีความรู้ มีสิทธิ มีการศึกษาทัดเทียมกับคนดี ๆ แล้วเราอาจจะได้คนที่มีคุณภาพ มาสู้การทำงานรับใช้สังคมได้เป็นจำนวนมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ