อาชีวะวิถีใหม่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

กิตติ กุตนันท์
ผศ.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม ในช่วงไวรัสโควิด -๑๙ ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกนาน ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลก เพื่อปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จากสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป เยาวชนรุ่นใหม่มักเปราะบาง ขาดความอดทน ขาดการป้องกันตนเองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างขาดสติ  ขาดการคิดวิเคราะห์  ซึ่งหลายๆครั้งกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มไม่หวังดีต่อชาติและบ้านเมือง   เราจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมเยาวชนเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวะศึกษาคือการศึกษาสายอาชีพเพื่อให้นักศึกษามีงานทำจึง  จำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาด้วยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ ตลอดจนแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จึงต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การจัดจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  เริ่มตั้งแต่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ สิ่งนี้ เกิดเป็นวิถีใหม่ในการดำรงชีวิต ซึ่งเมื่อเราจำต้องปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความพอใจ ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น อาชีวะวิถีใหม่ ( Vocation education New Normal) แต่การจัดการศึกษาดังกล่าวจำเป็นต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ และ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่สังคมไทยต้องการ คือ  เก่ง  ดี   มีความสุข นั่นเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ