อิทธิพลของการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ และทัศนคติที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมธนาคารบนมือถือ แอปพลิเคชันกรุงไทย เน็กซ์ อิทธิพลของการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ และทัศนคติที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมธนาคารบนมือถือ แอปพลิเคชันกรุงไทย เน็กซ์

Main Article Content

Nongnut Nuhong

บทคัดย่อ

 


           การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมธนาคารบนมือถือ แอปพลิเคชัน กรุงไทย เน็กซ์ ของธนาคารกรุงไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรม โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ การรับรู้ ความน่าเชื่อถือ และทัศนคติ ของผู้ใช้บริการ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการธนาคารบนมือ แอปพลิเคชัน กรุงไทย เน็กซ์ ของธนาคารกรุงไทย 400 คน  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้งาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร Pearson Correlation และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมธนาคารบนมือถือ แอปพลิเคชัน กรุงไทย เน็กซ์ โดยมีปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติ และ การรับรู้ ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ และนักการตลาดสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมต่อไป


คำสำคัญ  :  การรับรู้, ความน่าเชื่อถือ, ทัศนคติ, การยอมรับนวัตกรรม, ธนาคารกรุงไทย, กรุงไทยเน็กซ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย